طلوع

یک بیننده

در برنامه طلوع

اردیبهشت

فاطمه

در برنامه اردیبهشت از

معرفت

زینت استاد رحیمی

درباره برنامه معرفت

معرفت

پیمانه

استاد دینانی 

راز

مهدی

درخواست ازبرنامه راز

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved