زاویه

سینا

تغییر زمان پخش برنامه زاویه 

زمان پخش متاسفانه به گونه ايست كه قشر تحصيل كرده و كارمند در اواخر برنامه مي توانند به بحث ملحق شوند.
زمان تكرار باز هم براي اين قشر بلا استفاده است .
در صورت امكان كمي ديرتر شروع شود ...
  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved